Large research grants 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

Sty­rel­sen för Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen le­dig­för­kla­rar här­med In­sti­tu­tets sto­ra forsk­nings­sti­pen­di­er för höst­ter­mi­nen 2022 och vår­ter­mi­nen 2023. Sti­pen­di­er­na är av­sed­da för dem som äg­nar sig åt ve­ten­skap­ligt och själv­stän­digt stu­di­um av äm­nen med kopp­ling till In­sti­tu­tets verk­sam­het som för­ut­sät­ter vis­tel­se i Gre­kland. Stu­den­ter och fors­ka­re vid svens­ka uni­ver­si­tet samt svens­ka stu­den­ter och fors­ka­re knut­na till ut­länds­ka uni­ver­si­tet kan söka. Visst fö­re­trä­de ges för sö­kan­de från An­ti­kens kul­tur och sam­hälls­liv, men be­döm­ning sker be­ro­en­de på an­sök­ning­ar­nas kva­li­tet och re­le­vans.

Be­hö­ri­ga sö­kan­de är stu­den­ter som ge­nom­för en mas­ter­ut­bild­ning (el­ler har av­slu­tat en så­dan och äm­nar söka till fors­kar­ut­bild­ning­en), dok­to­ran­der och ny­dis­pu­te­ra­de dok­to­rer (de se­nas­te tre åren). Sö­kan­de som ti­di­ga­re inte haft sti­pen­di­et har fö­re­trä­de fram­för den som re­dan in­ne­haft sti­pen­di­et ett ka­len­der­halv­år.

Vid be­döm­ning­en av an­sök­ning­en läggs stor vikt vid syf­tet med forsk­nings­vis­tel­sen i Athen och dess ge­nom­för­bar­het. An­sök­ning­en be­döms ut­i­från de kun­ska­per och fär­dig­he­ter som den sö­kan­de för­vän­tas ha i sin nu­va­ran­de ut­bild­ning el­ler kar­riär­steg, vil­ket för­säk­rar att stu­den­ter och dis­pu­te­ra­de kan kon­kur­re­ra på sam­ma vill­kor.

Sti­pen­di­e­ti­den i Athen skall upp­gå till minst 4 må­na­der. I sti­pen­di­et in­går rätt till bo­stad på In­sti­tu­tet al­ter­na­tivt bi­drag till bo­en­de ut­an­för In­sti­tu­tet i högst 6 må­na­der un­der and­ra halv­å­ret 2022 (1 juli–31 de­cem­ber) el­ler förs­ta halv­å­ret 2023 (1 ja­nu­a­ri–30 juni) ef­ter över­ens­kom­mel­se med In­sti­tu­tets di­rek­tör. Sti­pen­die­be­lop­pet är 40 200 kr för fyra må­na­ders vis­tel­se och kan ökas med 1 600 kr för var­je yt­ter­li­ga­re vec­ka upp till högst
45 000 kr.

Sti­pen­di­a­ten för­vän­tas ak­tivt del­ta i In­sti­tu­tets verk­sam­het och hål­la di­rek­tö­ren un­der­rät­tad om sin forsk­nings fram­skri­dan­de samt hål­la se­mi­na­ri­um på In­sti­tu­tet och, ef­ter över­ens­kom­mel­se, i be­grän­sad ut­sträck­ning, vara di­rek­tö­ren be­hjälp­lig med skil­da ar­bets­upp­gif­ter vid In­sti­tu­tet. Här­vid bör sti­pen­di­a­tens egna stu­di­e­upp­gif­ter i möj­li­gas­te mån till­go­do­ses.

Sö­kan­de skall i an­sö­kan bi­fo­ga:

  1. Re­do­gö­rel­se för hela forsk­nings­pro­jek­tet/​av­hand­lings­ar­be­tet in­klu­de­ran­de syf­te, frå­ge­ställ­ning­ar, me­tod, ma­te­ri­al­be­skriv­ning samt ar­bets­plan in­klu­si­ve tids­ra­mar. Ange även i fö­re­kom­man­de fall hand­le­da­re (max. 3 si­dor).
  2. De­tal­je­rad forsk­nings­plan för sti­pen­di­e­ti­den (max. 2 si­dor).
  3. Mo­ti­ve­ring av be­hov för vis­tel­sen i Gre­kland (max. 1 sida).
  4. Cur­ricu­lum vi­tae.

I an­sö­kan skall upp­ges om sti­pen­di­um sö­kes för höst- el­ler vår­ter­mi­nen samt hur länge den sö­kan­de av­ser vara i Athen.

Den ut­skriv­na an­sö­kan ställs till sty­rel­sen för Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och skall vara sek­re­te­ra­ren Jen­ni Hjohl­man till­han­da se­nast den 12 ja­nu­a­ri 2022.

An­sö­kan skall skic­kas via e-post som ett do­ku­ment (pdf) till sty­rel­sens sek­re­te­ra­re, Jen­ni Hjohl­man: jen­ni.hjohl­man@vit­ter­hets­a­ka­de­mi­en.se

Mot­ta­gen an­sö­kan be­kräf­tas via e-post.

Stock­holm 2021-11-25

Download Files

Institute News/ Announcements

×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More