Book presentation: Råttan i huvudet och andra historier

by Jan Henrik Swahn

Published: 2021-12-27

rattan i huvudet och andra historier j.h.swahn

Τhe Swedish Institute at Athens invites you to the presentation of the book

by Jan Henrik Swahn

Råttan i huvudet och andra historier
(Spargo Förlag 2021)

The event will take place on Thursday March 3, 2022  at 19h at the Danish Institute at Athens, Herefondos 14.

To participate, please contact swedinst@sia.gr.

Season’s Greetings

Published: 2021-12-20

sia seasons greetings 2021

The Director & Staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...

God Jul & Gott Nytt År

Kαλά Χριστούγεννα &
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Merry Christmas &
a Happy New Year

Athens Greek Religion Seminar

Programme, Spring 2022

Published: 2021-12-17

Welcome to the Spring 2022 series of the Athens Greek Religion Seminar.

The seminars take place at 17h (Athens time) in a hybrid format at the Swedish Institute at Athens, or exclusively via Zoom, depending on current restrictions.

Book presentation: "A Guide to Scandinavian Crime Fiction"

by Nikos M. Georgiadis

Published: 2021-12-10

nikos georgiadis 20211216

HERODOTOS Publications and the SWEDISH INSTITUTE AT ATHENS invite you to the presentation of the book

of Nikos M. Georgiadis

A Guide to Scandinavian Crime Fiction ("Οδηγός για τη Σκανδιναβική Αστυνομική Λογοτεχνία")

Thursday December 16, 2021, at. 7.30 p.m., at ATHINAION POLITEIA, Akamantos 1 &, Apostolou Pavlou 33, Thiseio.

Athens Greek Religion Seminar

Despina Ignatiadou: "Burial practices for elite Macedonians with cultic duties"

Published: 2021-12-07

agrs 20211214 ignatiadou

Despina Ignatiadou, National Archaeological Museum, will give a talk entitled Burial practices for elite Macedonians
with cultic duties.

The seminar takes place Tuesday December 14, 2021, 17.00 (Athens time) with limited live attendance in accordance with the current health safety measures at the Swedish Institute at Athens and via Zoom link. 

Swedish field archaeology in Greece

Digital lecture in Swedish by Robin Rönnlund, "Vlochos"

Published: 2021-12-06

vlochos

Svenska institutet i Athen & Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bjuder in till den fjärde föreläsningen i en serie om Svensk fältarkeologi i Grekland: Vlochos av Robin Rönnlund, SIA & Thessaliens universitet

Föreläsningen äger rum på Zoom onsdagen den 8 december 2021, 20.00–21.00 grekisk tid / 19.00–20.00 svensk tid.

Small Scholarships 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

sia logo v

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings-stipendier för höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Scholarships 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

sia logo v

Sty­rel­sen för Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen le­dig­för­kla­rar här­med In­sti­tu­tets sto­ra forsk­nings­sti­pen­di­er för höst­ter­mi­nen 2022 och vår­ter­mi­nen 2023. Sti­pen­di­er­na är av­sed­da för dem som äg­nar sig åt ve­ten­skap­ligt och själv­stän­digt stu­di­um av äm­nen med kopp­ling till In­sti­tu­tets verk­sam­het som för­ut­sät­ter vis­tel­se i Gre­kland. Stu­den­ter och fors­ka­re vid svens­ka uni­ver­si­tet samt svens­ka stu­den­ter och fors­ka­re knut­na till ut­länds­ka uni­ver­si­tet kan söka. Visst fö­re­trä­de ges för sö­kan­de från An­ti­kens kul­tur och sam­hälls­liv, men be­döm­ning sker be­ro­en­de på an­sök­ning­ar­nas kva­li­tet och re­le­vans.

Total search results: 9
×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More