Small research grants 2023/2024 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2022-10-25

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forskningsstipendier för höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Large research grants 2023/2024 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2022-10-25

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Summer Greetings

Published: 2022-07-29

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a relaxing and safe summer!

Easter Greetings

Published: 2022-04-15

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...

Happy Easter

Glad Påsk

Καλό Πάσχα

Stipendium för forskningsstudier i Grekland

Published: 2022-02-23

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 15 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

Season’s Greetings

Published: 2021-12-20

The Director & Staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...

God Jul & Gott Nytt År

Kαλά Χριστούγεννα &
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Merry Christmas &
a Happy New Year

Small research grants 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings-stipendier för höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Large research grants 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

Sty­rel­sen för Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen le­dig­för­kla­rar här­med In­sti­tu­tets sto­ra forsk­nings­sti­pen­di­er för höst­ter­mi­nen 2022 och vår­ter­mi­nen 2023. Sti­pen­di­er­na är av­sed­da för dem som äg­nar sig åt ve­ten­skap­ligt och själv­stän­digt stu­di­um av äm­nen med kopp­ling till In­sti­tu­tets verk­sam­het som för­ut­sät­ter vis­tel­se i Gre­kland. Stu­den­ter och fors­ka­re vid svens­ka uni­ver­si­tet samt svens­ka stu­den­ter och fors­ka­re knut­na till ut­länds­ka uni­ver­si­tet kan söka. Visst fö­re­trä­de ges för sö­kan­de från An­ti­kens kul­tur och sam­hälls­liv, men be­döm­ning sker be­ro­en­de på an­sök­ning­ar­nas kva­li­tet och re­le­vans.

All texts in archive: 36
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More