Position as Director of the Swedish Institute at Athens

siteicon

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som direktör för Institutet för en tid av tre år att tillträdas den 1 januari 2017. Förordnandet kan förlängas med tre år. Tjänstgöringen, som är reglerad av en särskild instruktion, är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse.

Enligt stadgarna är institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Arbetsuppgifter

 • att inom ramen för av styrelsen fastställd verksamhetsplan och budget leda institutets verksamhet. Däri ingår övergripande ansvar för institutets alla verksamhetsområden, forskning, utbildning, kultur och information.
 • att själv bedriva vetenskaplig forskning och bistå annan forskning vid institutet.
 • att själv medverka i undervisning vid institutet.
 • att tillsammans med föreståndarna för de övriga nordiska instituten i Athen ansvara för verksamheten vid Nordiska Biblioteket i Athen.
 • att ha övergripande ansvar för institutets administration och personal samt för underhållet av institutets fastigheter i Athen och Kavalla.
 • att företräda institutet i internationella och andra organisationer i Athen, vars verksamhet berör institutets verksamhetsområden
 • att upprätthålla kontakterna med svenska forskningsinstitut i Medelhavsområdet och Svenska ambassaden i Athen.
 • att upprätthålla kontakterna med berörda svenska universitetsinstitutioner/avdelningar.
 • att biträda personer, som är inskrivna vid institutet, i fråga om kontakter med myndigheter, bibliotek och museer.
 • att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
 • att medverka i utarbetande av underlag för styrelsens arbete, framför allt i fråga om verksamhetsplan, budget, årsredovisning och framställning om anslag.

Behörighetskrav

 1. Hög vetenskaplig kompetens i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande ämne från ett utländskt lärosäte (doktorsexamen samt ytterligare vetenskaplig meritering)
 2. Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet
 3. God förtrogenhet med svensk högskoleutbildning och forskning
 4. Kunskaper i nygrekiska
 5. Den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl
 6. Svenskt medborgarskap

Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet, samt förmåga till samarbete. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare på adress michael.lindblom[at]antiken.uu[dot]se senast den 31 januari 2016.

Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

 1. Kortfattad skriftlig redogörelse (max 6 sidor) för:
  1. vetenskapliga verksamhet och skicklighet
  2. pedagogiska verksamhet och skicklighet
  3. administrativa verksamhet och skicklighet
 1. Styrkt meritförteckning inkluderande studier och relevanta anställningar
 2. Handlingar som styrker pedagogisk, administrativ och annan för tjänsten relevant skicklighet.
 3. Förteckning över de fem (5) viktigaste publicerade arbeten som den sökande önskar åberopa.

De i ansökan fem åberopade skrifterna skall inte inlämnas tillsammans med ansökan. Efter beslut om två externa granskare kommer styrelsens sekreterare i slutet av februari 2016 att meddela de sökande vart de skall sända två identiska och väl emballerade paket med skrifter.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Styrelsens sekreterare, docent Michael Lindblom, tel. 0709-42 92 34; michael.lindblom[at]antiken.su[dot]se

Den 15 december 2015

Institute News/ Positions

Job vacancy for a Senior Academic Librarian/Academic Librarian at the Nordic Library at Athens

Job vacancy for a Senior Academic Librarian/Academic Librarian at the Nordic Library at Athens

2024-06-10

Det Nordiska Biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket...

Position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens

Position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens

2022-02-25

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen Styrelsen för Svenska institutet i...

Temporary position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens, 2022

Temporary position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens, 2022

2021-08-26

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet...

Job vacancy for a Librarian at the Nordic Library at Athens

Job vacancy for a Librarian at the Nordic Library at Athens

2020-06-16

Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives...

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2019

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2019

2018-04-27

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Position as Editor at the Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome

Position as Editor at the Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome

2016-05-24

Redaktör för publiceringsverksamheten vid Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom BAKGRUND Svenska...

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2017

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2017

2016-03-08

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Position as Director of the Swedish Institute at Athens

Position as Director of the Swedish Institute at Athens

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar...

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More