Swedish field archaeology in Greece

Digital lecture in Swedish by Robin Rönnlund, "Vlochos"

Published: 2021-12-06

Svenska institutet i Athen & Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bjuder in till den fjärde föreläsningen i en serie om Svensk fältarkeologi i Grekland: Vlochos av Robin Rönnlund, SIA & Thessaliens universitet

Föreläsningen äger rum på Zoom onsdagen den 8 december 2021, 20.00–21.00 grekisk tid / 19.00–20.00 svensk tid.

The Athens Greek Religion Seminar

Despina Ignatiadou: "Burial practices for elite Macedonians with cultic duties"

Published: 2021-12-07

Despina Ignatiadou, National Archaeological Museum, will give a talk entitled Burial practices for elite Macedonians
with cultic duties.

The seminar takes place Tuesday December 14, 2021, 17.00 (Athens time) with limited live attendance in accordance with the current health safety measures at the Swedish Institute at Athens and via Zoom link. 

Small research grants 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings-stipendier för höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Large research grants 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

Sty­rel­sen för Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen le­dig­för­kla­rar här­med In­sti­tu­tets sto­ra forsk­nings­sti­pen­di­er för höst­ter­mi­nen 2022 och vår­ter­mi­nen 2023. Sti­pen­di­er­na är av­sed­da för dem som äg­nar sig åt ve­ten­skap­ligt och själv­stän­digt stu­di­um av äm­nen med kopp­ling till In­sti­tu­tets verk­sam­het som för­ut­sät­ter vis­tel­se i Gre­kland. Stu­den­ter och fors­ka­re vid svens­ka uni­ver­si­tet samt svens­ka stu­den­ter och fors­ka­re knut­na till ut­länds­ka uni­ver­si­tet kan söka. Visst fö­re­trä­de ges för sö­kan­de från An­ti­kens kul­tur och sam­hälls­liv, men be­döm­ning sker be­ro­en­de på an­sök­ning­ar­nas kva­li­tet och re­le­vans.

Vikings Lecture Series

Jan Bill: "Gjellestad - a New Norwegian Viking Age Ship Burial"

Published: 2021-11-24

The Danish, Norwegian & Swedish Institutes at Athens invite you to a lecture by Jan Bill (Professor of Viking Age Archaeology, Department of Archaeology, University of Oslo; Curator of the Viking Ship Collection at the Museum of Cultural History), entitled Gjellestad - a New Norwegian Viking Age Ship Burial.

The lecture takes place Thursday December 2, 2021, 19.00 (Athens time) via Zoom. 

Swedish field archaeology in Greece

Digital lecture in Swedish by Michael Lindblom, ˮMalthiˮ

Published: 2021-11-23

Svenska institutet i Athen & Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bjuder in till den tredje föreläsningen i en serie om Svensk fältarkeologi i Grekland: Malthi av Michael Lindblom, Uppsala universitet. 

Föreläsningen äger rum på Zoom onsdagen den 1 december, 2021, 20.00-21.00 grekisk tid / 19.00-20.00 svensk tid.

Vikings Lecture Series

Mads Runge: "Harald Bluetooth’s ring fortresses – The largest construction project of the Viking-Age"

Published: 2021-11-22

The Danish, Norwegian & Swedish Institutes at Athens invite you to a lecture by Mads Runge (Head of the Research Center, CENTRUM at Odense City Museums), entitled Harald Bluetooth’s ring fortresses – The largest construction project of the Viking-Age.

The lecture takes place Wednesday November 24, 2021, 19.00 (Athens time) with limited live attendance in accordance with the current health safety measures at the Danish Institute at Athens, Herefondos 14, and via Zoom link. 

Opuscula 14

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome

Published: 2021-11-19

<p>Newly published: Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 14, 2021.</p>

Newly published: Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 14, 2021.

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome is published annually by the Swedish Institutes at Athens and Rome. First issued in 2008 (no. 1), Opuscula replaces the annuals Opuscula Atheniensia and Opuscula Romana published by the Swedish Institute at Athens and the Swedish Institute in Rome respectively.

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More