Scholarships 2022/2023 at the Swedish Institute at Athens

Published: 2021-12-06

sia logo v

Sty­rel­sen för Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen le­dig­för­kla­rar här­med In­sti­tu­tets sto­ra forsk­nings­sti­pen­di­er för höst­ter­mi­nen 2022 och vår­ter­mi­nen 2023. Sti­pen­di­er­na är av­sed­da för dem som äg­nar sig åt ve­ten­skap­ligt och själv­stän­digt stu­di­um av äm­nen med kopp­ling till In­sti­tu­tets verk­sam­het som för­ut­sät­ter vis­tel­se i Gre­kland. Stu­den­ter och fors­ka­re vid svens­ka uni­ver­si­tet samt svens­ka stu­den­ter och fors­ka­re knut­na till ut­länds­ka uni­ver­si­tet kan söka. Visst fö­re­trä­de ges för sö­kan­de från An­ti­kens kul­tur och sam­hälls­liv, men be­döm­ning sker be­ro­en­de på an­sök­ning­ar­nas kva­li­tet och re­le­vans.

Be­hö­ri­ga sö­kan­de är stu­den­ter som ge­nom­för en mas­ter­ut­bild­ning (el­ler har av­slu­tat en så­dan och äm­nar söka till fors­kar­ut­bild­ning­en), dok­to­ran­der och ny­dis­pu­te­ra­de dok­to­rer (de se­nas­te tre åren). Sö­kan­de som ti­di­ga­re inte haft sti­pen­di­et har fö­re­trä­de fram­för den som re­dan in­ne­haft sti­pen­di­et ett ka­len­der­halv­år.

Vid be­döm­ning­en av an­sök­ning­en läggs stor vikt vid syf­tet med forsk­nings­vis­tel­sen i Athen och dess ge­nom­för­bar­het. An­sök­ning­en be­döms ut­i­från de kun­ska­per och fär­dig­he­ter som den sö­kan­de för­vän­tas ha i sin nu­va­ran­de ut­bild­ning el­ler kar­riär­steg, vil­ket för­säk­rar att stu­den­ter och dis­pu­te­ra­de kan kon­kur­re­ra på sam­ma vill­kor.

Sti­pen­di­e­ti­den i Athen skall upp­gå till minst 4 må­na­der. I sti­pen­di­et in­går rätt till bo­stad på In­sti­tu­tet al­ter­na­tivt bi­drag till bo­en­de ut­an­för In­sti­tu­tet i högst 6 må­na­der un­der and­ra halv­å­ret 2022 (1 juli–31 de­cem­ber) el­ler förs­ta halv­å­ret 2023 (1 ja­nu­a­ri–30 juni) ef­ter över­ens­kom­mel­se med In­sti­tu­tets di­rek­tör. Sti­pen­die­be­lop­pet är 40 200 kr för fyra må­na­ders vis­tel­se och kan ökas med 1 600 kr för var­je yt­ter­li­ga­re vec­ka upp till högst
45 000 kr.

Sti­pen­di­a­ten för­vän­tas ak­tivt del­ta i In­sti­tu­tets verk­sam­het och hål­la di­rek­tö­ren un­der­rät­tad om sin forsk­nings fram­skri­dan­de samt hål­la se­mi­na­ri­um på In­sti­tu­tet och, ef­ter över­ens­kom­mel­se, i be­grän­sad ut­sträck­ning, vara di­rek­tö­ren be­hjälp­lig med skil­da ar­bets­upp­gif­ter vid In­sti­tu­tet. Här­vid bör sti­pen­di­a­tens egna stu­di­e­upp­gif­ter i möj­li­gas­te mån till­go­do­ses.

Sö­kan­de skall i an­sö­kan bi­fo­ga:

  1. Re­do­gö­rel­se för hela forsk­nings­pro­jek­tet/​av­hand­lings­ar­be­tet in­klu­de­ran­de syf­te, frå­ge­ställ­ning­ar, me­tod, ma­te­ri­al­be­skriv­ning samt ar­bets­plan in­klu­si­ve tids­ra­mar. Ange även i fö­re­kom­man­de fall hand­le­da­re (max. 3 si­dor).
  2. De­tal­je­rad forsk­nings­plan för sti­pen­di­e­ti­den (max. 2 si­dor).
  3. Mo­ti­ve­ring av be­hov för vis­tel­sen i Gre­kland (max. 1 sida).
  4. Cur­ricu­lum vi­tae.

I an­sö­kan skall upp­ges om sti­pen­di­um sö­kes för höst- el­ler vår­ter­mi­nen samt hur länge den sö­kan­de av­ser vara i Athen.

Den ut­skriv­na an­sö­kan ställs till sty­rel­sen för Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och skall vara sek­re­te­ra­ren Jen­ni Hjohl­man till­han­da se­nast den 12 ja­nu­a­ri 2022.

An­sö­kan skall skic­kas via e-post som ett do­ku­ment (pdf) till sty­rel­sens sek­re­te­ra­re, Jen­ni Hjohl­man: jen­ni.hjohl­man@vit­ter­hets­a­ka­de­mi­en.se

Mot­ta­gen an­sö­kan be­kräf­tas via e-post.

Stock­holm 2021-11-25

Institute News/ Announcements

Easter Greetings

Easter Greetings

2024-05-01

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a... Happy Easter Glad Påsk Καλό...

The Society of the Friends of the Institute Scholarship

The Society of the Friends of the Institute Scholarship

2024-02-23

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter...

Scholarship Spring Term 2025 at the Swedish Institute at Athens

Scholarship Spring Term 2025 at the Swedish Institute at Athens

2024-02-23

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendium...

Season’s Greetings

Season’s Greetings

2023-12-20

The Director & Staff of the Swedish Institute at Athens wish you a... Merry Christmas &a Happy...

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

2023-12-13

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kronor. Stipendiet...

Small Scholarships 2024/2025 at the Swedish Institute at Athens

Small Scholarships 2024/2025 at the Swedish Institute at Athens

2023-11-29

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forskningsstipendier för...

Scholarships 2024/2025 at the Swedish Institute at Athens

Scholarships 2024/2025 at the Swedish Institute at Athens

2023-11-29

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets två stora forskningsstipendier...

THE SWEDISH INSTITUTE AT ATHENS TURNS 75!

THE SWEDISH INSTITUTE AT ATHENS TURNS 75!

2023-10-25

The Swedish Institute at Athens invites you to attend the celebration of its 75th anniversary, to be...

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More