Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Δημοσιευμένο: 2022-02-25

siteicon

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som biträdande direktör vid Institutet för en tid av två år att tillträdas den 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Förordnandet kan förlängas med två år under förutsättning att den som innehar tjänsten inte förordnats på den vid ett tidigare tillfälle. Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår forskning, administration och undervisning. Lön efter överenskommelse.

Institutet kan, om så önskas, ansöka om ett s.k. utsändningsintyg åt tjänsteinnehavaren, vilket innebär att anställningen sker i Sverige och i enlighet med svenskt reglemente. Om ett sådant intyg inte beviljas, kommer anställningen att ske i Grekland i enlighet med de regler som gäller där.

Arbetsuppgifter

  • Ansvara för Institutets biblioteksärenden, inklusive budgetansvar, nyanskaffningar av böcker samt att hålla i kontakterna med de forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands som Institutet byter publikationer med.
  • Vara direktören behjälplig med att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
  • Vara direktören behjälplig med att planera och genomföra kurser tillsammans med övrig personal vid Institutet. Detta inkluderar huvudansvar för undervisningen på den årliga fördjupningskursen i grekisk arkeologi och historia.
  • Ta initiativ till och aktivt delta i arrangemang som faller inom ramen för Institutets uppdrag.
  • Utföra egen forskning som faller inom ramen för Institutets verksamhet.

Behörighetskrav

Doktorsexamen i Antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande. Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av tjänsten fästes stor vikt vid sökandens plan för forskning vid Institutet och utvecklingen av dess verksamhet. Vidare bedöms till lika delar den redovisade graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet. Erfarenhet av arkeologisk verksamhet i Grekland samt kunskaper i nygrekiska är en betydande merit men inte en förutsättning för att erhålla tjänsten. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

Sökande skall i sin ansökan inkludera:

• Redogörelse över planerad forskning och utveckling av Institutets verksamhet (max 3 sidor).
• Redogörelse för sökandens vetenskapliga, pedagogiska och administrativa verksamhet och
skicklighet (max 3 sidor).
• CV inklusive fullständig förteckning över vetenskapliga arbeten och övriga publicerade skrifter.
• Eventuella övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

På anmodan skall högst fem av de vetenskapliga och övriga skrifter som sökanden önskar åberopa skickas till styrelsens sekreterare.

Ansökan insändes per e-post som en samlad PDF till styrelsens sekreterare på adress jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se senast den 30 mars 2022.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Institutets direktör, Jenny Wallensten, tel. +30-210-9232102, jenny.wallensten@sia.gr eller styrelsens sekreterare, Jenni Hjohlman, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se.

Stockholm den 23 februari 2022

Νέα Ινστιτούτου/ Θέσεις εργασίας

Θέση εργασίας ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

Θέση εργασίας ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

2024-06-10

Det Nordiska Biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2022-02-25

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen Styrelsen för Svenska institutet i...

Θέση εργασίας ως αναπληρωτής υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2022

Θέση εργασίας ως αναπληρωτής υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2022

2021-08-26

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet...

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

2020-06-16

Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2019

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2019

2018-04-27

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Συντάκτης για τις εκδοτικές δραστηριότητες των Σουηδικών Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώμης

Συντάκτης για τις εκδοτικές δραστηριότητες των Σουηδικών Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώμης

2016-05-24

BAKGRUND Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

2016-03-08

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Θέση εργασίας ως διευθυντής/διευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

Θέση εργασίας ως διευθυντής/διευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

2015-12-15

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar...

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα