Συντάκτης για τις εκδοτικές δραστηριότητες των Σουηδικών Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώμης

Δημοσιευμένο: 2016-05-24

siteicon

BAKGRUND

Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad och välkänd publiceringsverksamhet som omfattar tidskriften Opuscula samt utgivning av konferensvolymer, publikationer från arkeologiska projekt och monografier. Alla publicerade alster genomgår internationell peer review.

Verksamheten leds av Publikationsnämnden (PN) som är underställd institutens styrelser och som består av representanter för de ämnen som instituten omfattar samt institutens direktörer (http://www.ecsi.se/). Arbetet med antagning och granskning av manuskript handhas av PN:s sekreterare.

Publikationsnämnden söker en redaktör för publiceringsverksamheten att tillträda den 1 november 2016. Tjänsten omfattar 75-100%.

ARBETSUPPGIFTER

Redaktören ansvarar för produktionen av de publikationer som ges ut av Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom. Arbetet innebär att projektleda och producera institutens gemensamma tidskrift Opuscula samt institutens skriftserier ActaAth, ActaRom och Suecoromana. Tjänsten innebär i stor utsträckning självständigt arbete och kräver god initiativförmåga.

Produktion av institutens skriftserier samt tidskriften:

 • Projektledning och kontakter med författare, språkgranskare, grafiker och leverantörer inom tryck och distribution.
 • Textredigering, korrekturläsning, bildbearbetning.
 • Projektekonomi: budget för bokproduktion, ta in offerter samt söka externa medel för språkgranskning och tryckning, prissättning av böcker.
 • Bestämma design på inlaga och omslag tillsammans med författare och grafisk formgivare.
 • Kunskap i Microsoft Office, Adobe Creative Suite (framför allt InDesign och Photoshop) samt Adobe Acrobat.

Marknadsföring och copyrightfrågor:

 • Ansvara för marknadsföring i samarbete med distributör: produktion av reklambroschyr, sammanställning av listor över fri- och recensionsexemplar, vissa kontakter med prenumeranter.
 • Ansvara för open access-publicering av institutens skrifter via bokordersida i samarbete med distributör.
 • Handha copyrightfrågor gällande institutens utgivna publikationer.

Verksamhetsplanering:

 • Årlig sammanställning av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och årlig produktionsplan inför äskande av medel från institutens styrelser.
 • Redaktören bör årligen närvara vid Institutens styrelsemöten för att presentera PN:s verksamhet.

Utveckling:

 • Arbetet innebär ett nära samarbete med PN:s sekreterare kring fackgranskning, antagning av manus, författarkontakter, innehåll på webbsida samt uppdatering och utveckling av PN:s ”Guide for contributors” och ”Guide for reviewers”
 • Redaktören förväntas ta aktiv del i vidareutvecklingen av nämndens verksamhet i frågor som gäller kvalitetssäkring, utveckling av redaktionella verktyg (t.ex. referenshanteringssystem) och spridning av institutens publikationer.

KVALIFIKATIONER FÖR TJÄNSTEN

Intresserade sökande bör ha tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete samt med fördel en koppling till den akademiska världen. Högre utbildning eller doktorsexamen inom Antikens kultur och samhällsliv och Klassiska språk är meriterande, liksom högre utbildning eller doktorsexamen inom Konstvetenskap. Goda kunskaper i engelska är nödvändiga, kunskaper i tyska, franska och italienska är önskvärda. Den sökande ska ha erfarenhet av självständigt arbete och projektplanering. Noggrannhet samt en god förmåga att strukturera arbetet och att samordna, planera och prioritera arbetsuppgifterna är en förutsättning. God förtrogenhet med att söka forskningsmedel och med internationellt forskningssamarbete är meriterande.

LÖN

Lön sätts efter kompetens. Ange löneanspråk i ansökan.

UPPLYSNINGAR OM ANSTÄLLNINGEN

För frågor kontakta gärna PN:s ordförande Gunnel Ekroth (gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se) eller PN:s redaktör Jenni Hjohlman (jenni.hjohlman[at]antiken.su[dot]se).

ANSÖKAN

Ansökan till tjänsten ska innehålla CV, inklusive vidimerade kopior av relevanta handlingar och bilagor, samt referenser, och ska skickas digitalt till PN:s ordförande, Gunnel Ekroth (gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se) som ett pdf-dokument och ska ha inkommit senast den 20 juni 2016.

2016-05-17

Νέα Ινστιτούτου/ Θέσεις εργασίας

Θέση εργασίας ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

Θέση εργασίας ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

2024-06-10

Det Nordiska Biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2022-02-25

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen Styrelsen för Svenska institutet i...

Θέση εργασίας ως αναπληρωτής υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2022

Θέση εργασίας ως αναπληρωτής υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2022

2021-08-26

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet...

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

2020-06-16

Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2019

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2019

2018-04-27

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Συντάκτης για τις εκδοτικές δραστηριότητες των Σουηδικών Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώμης

Συντάκτης για τις εκδοτικές δραστηριότητες των Σουηδικών Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώμης

2016-05-24

BAKGRUND Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

2016-03-08

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Θέση εργασίας ως διευθυντής/διευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

Θέση εργασίας ως διευθυντής/διευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

2015-12-15

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar...

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα