Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2022-02-25


Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som biträdande direktör vid Institutet för en tid av två år att tillträdas den 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Förordnandet kan förlängas med två år under förutsättning att den som innehar tjänsten inte förordnats på den vid ett tidigare tillfälle. Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår forskning, administration och undervisning. Lön efter överenskommelse.

Institutet kan, om så önskas, ansöka om ett s.k. utsändningsintyg åt tjänsteinnehavaren, vilket innebär att anställningen sker i Sverige och i enlighet med svenskt reglemente. Om ett sådant intyg inte beviljas, kommer anställningen att ske i Grekland i enlighet med de regler som gäller där.

Arbetsuppgifter

Behörighetskrav

Doktorsexamen i Antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande. Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av tjänsten fästes stor vikt vid sökandens plan för forskning vid Institutet och utvecklingen av dess verksamhet. Vidare bedöms till lika delar den redovisade graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet. Erfarenhet av arkeologisk verksamhet i Grekland samt kunskaper i nygrekiska är en betydande merit men inte en förutsättning för att erhålla tjänsten. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

Sökande skall i sin ansökan inkludera:

• Redogörelse över planerad forskning och utveckling av Institutets verksamhet (max 3 sidor).
• Redogörelse för sökandens vetenskapliga, pedagogiska och administrativa verksamhet och
skicklighet (max 3 sidor).
• CV inklusive fullständig förteckning över vetenskapliga arbeten och övriga publicerade skrifter.
• Eventuella övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

På anmodan skall högst fem av de vetenskapliga och övriga skrifter som sökanden önskar åberopa skickas till styrelsens sekreterare.

Ansökan insändes per e-post som en samlad PDF till styrelsens sekreterare på adress jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se senast den 30 mars 2022.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Institutets direktör, Jenny Wallensten, tel. +30-210-9232102, jenny.wallensten@sia.gr eller styrelsens sekreterare, Jenni Hjohlman, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se.

Stockholm den 23 februari 2022


Εκτύπωση στις: 2024-06-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=645