Θέση εργασίας ως διευθυντής/διευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

Δημοσιευμένο: 2015-12-15

siteicon

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som direktör för Institutet för en tid av tre år att tillträdas den 1 januari 2017. Förordnandet kan förlängas med tre år. Tjänstgöringen, som är reglerad av en särskild instruktion, är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse.

Enligt stadgarna är institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Arbetsuppgifter

 • att inom ramen för av styrelsen fastställd verksamhetsplan och budget leda institutets verksamhet. Däri ingår övergripande ansvar för institutets alla verksamhetsområden, forskning, utbildning, kultur och information.
 • att själv bedriva vetenskaplig forskning och bistå annan forskning vid institutet.
 • att själv medverka i undervisning vid institutet.
 • att tillsammans med föreståndarna för de övriga nordiska instituten i Athen ansvara för verksamheten vid Nordiska Biblioteket i Athen.
 • att ha övergripande ansvar för institutets administration och personal samt för underhållet av institutets fastigheter i Athen och Kavalla.
 • att företräda institutet i internationella och andra organisationer i Athen, vars verksamhet berör institutets verksamhetsområden
 • att upprätthålla kontakterna med svenska forskningsinstitut i Medelhavsområdet och Svenska ambassaden i Athen.
 • att upprätthålla kontakterna med berörda svenska universitetsinstitutioner/avdelningar.
 • att biträda personer, som är inskrivna vid institutet, i fråga om kontakter med myndigheter, bibliotek och museer.
 • att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
 • att medverka i utarbetande av underlag för styrelsens arbete, framför allt i fråga om verksamhetsplan, budget, årsredovisning och framställning om anslag.

Behörighetskrav

 1. Hög vetenskaplig kompetens i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande ämne från ett utländskt lärosäte (doktorsexamen samt ytterligare vetenskaplig meritering)
 2. Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet
 3. God förtrogenhet med svensk högskoleutbildning och forskning
 4. Kunskaper i nygrekiska
 5. Den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl
 6. Svenskt medborgarskap

Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet, samt förmåga till samarbete. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare på adress michael.lindblom[at]antiken.uu[dot]se senast den 31 januari 2016.

Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

 1. Kortfattad skriftlig redogörelse (max 6 sidor) för:
  1. vetenskapliga verksamhet och skicklighet
  2. pedagogiska verksamhet och skicklighet
  3. administrativa verksamhet och skicklighet
 1. Styrkt meritförteckning inkluderande studier och relevanta anställningar
 2. Handlingar som styrker pedagogisk, administrativ och annan för tjänsten relevant skicklighet.
 3. Förteckning över de fem (5) viktigaste publicerade arbeten som den sökande önskar åberopa.

De i ansökan fem åberopade skrifterna skall inte inlämnas tillsammans med ansökan. Efter beslut om två externa granskare kommer styrelsens sekreterare i slutet av februari 2016 att meddela de sökande vart de skall sända två identiska och väl emballerade paket med skrifter.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Styrelsens sekreterare, docent Michael Lindblom, tel. 0709-42 92 34; michael.lindblom[at]antiken.su[dot]se

Den 15 december 2015

Νέα Ινστιτούτου/ Θέσεις εργασίας

Θέση εργασίας ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

Θέση εργασίας ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

2024-06-10

Det Nordiska Biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2022-02-25

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen Styrelsen för Svenska institutet i...

Θέση εργασίας ως αναπληρωτής υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2022

Θέση εργασίας ως αναπληρωτής υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2022

2021-08-26

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet...

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών

2020-06-16

Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2019

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2019

2018-04-27

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Συντάκτης για τις εκδοτικές δραστηριότητες των Σουηδικών Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώμης

Συντάκτης για τις εκδοτικές δραστηριότητες των Σουηδικών Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώμης

2016-05-24

BAKGRUND Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad...

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

Θέση εργασίας ως υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

2016-03-08

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Θέση εργασίας ως διευθυντής/διευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

Θέση εργασίας ως διευθυντής/διευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2017

2015-12-15

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar...

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα