Ετήσια συνέλευση 2022

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022, 7.00 μ.μ.

Δημοσιευμένο: 2022-03-31

Οι ετή­σιες συ­νε­λεύ­σεις του Ινστι­τού­του πε­ρι­λαμ­βά­νουν την πα­ρου­σί­α­ση του απο­λο­γι­σμού των τε­λευ­ταί­ων ερευ­νών εκ μέ­ρους της Διευ­θύ­ντριας, ακο­λου­θού­με­νη από μια διά­λε­ξη που εστιά­ζει στην τρέ­χου­σα σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γι­κή έρευ­να με επί­κε­ντρο τους αρ­χαί­ους πο­λι­τι­σμούς της Μεσο­γεί­ου.

Ετήσια συνέλευση 2022

Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, 7.00 μ.μ.
Αμφι­θέ­α­τρο, Μου­σείο Ακρό­πο­λης, Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του 15

Το έργο του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών κατά το έτος 2021
Δρ. Jenny Wallensten, Διευθύντρια

An Appetite for Doric: Shifting Architectural Tastes in Late Classical Karia
Διάλεξη από τον Δρ. Jesper Blid, Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

Επισυναπτόμενα αρχεία: Πρόσκληση

Έρευνα/ Ετήσιες παρουσιάσεις του ερευνητικού έργου

×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα