Ετήσια Συνέλευση 2024

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, 7.00 μ.μ.

Δημοσιευμένο: 2024-03-28

sia logo v

Οι ετή­σιες συ­νε­λεύ­σεις του Ινστι­τού­του πε­ρι­λαμ­βά­νουν την πα­ρου­σί­α­ση του απο­λο­γι­σμού των τε­λευ­ταί­ων ερευ­νών απο τη Διευ­θύ­ντρια, ακο­λου­θού­με­νη από μια διά­λε­ξη που εστιά­ζει στην τρέ­χου­σα σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γι­κή έρευ­να με επί­κε­ντρο τους αρ­χαί­ους πο­λι­τι­σμούς της Μεσο­γεί­ου.

Ετήσια Συνέλευση 2024

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, 7.00 μ.μ.
Αμφι­θέ­α­τρο "Δημήτριος Παντερμαλής", Μου­σείο Ακρό­πο­λης, Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του 15

Χαιρετισμοί
Κα Ruth Jacoby, Πρό­ε­δρος Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών 
Κα Amanda Gudmundsson, Ανα­πλη­ρω­τής Επι­κε­φα­λής Αρχής της Πρε­σβεί­ας της Σου­η­δί­ας στην Αθήνα  

Το έργο του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών κατά το έτος 2023
Δρ Jenny Wallensten, Διευθύντρια 

Pollen Records and the Ancient Athenian Economy: New Multidisciplinary Approaches to Land-Use and Agriculture in Ancient Attica
Δρ Anton Bonnier, Πανεπιστήμιο Ουψάλα

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Σουηδικό Ινστιτούτο, Μητσαίων 9.

Π.Α. στο swedinst@sia.gr έως την Τετάρτη 3 Απριλίου 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

Επισυναπτόμενα αρχεία: Πρόσκληση

Εκδηλώσεις του μήνα

2
Τρίτη 2024-04-02

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Map
Ώρα: 17:00 (Athens)

5
Παρασκευή 2024-04-05

Χώρος: Αμφιθέατρο ”Δημήτριος Παντερμαλής”, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Map
Ώρα: 19:00 (Αθήνα)

6
Σάββατο 2024-04-06

Χώρος: θέατρο ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10, Πλάκα, Map
Ώρα: 21:00

15
Δευτέρα 2024-04-15

Χώρος: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Map
Ώρα: 19:00

17-24
Τετάρτη 2024-04-17 Έως Τετάρτη 2024-04-24

Χώρος: STUDIO new star art cinema, Σταυροπούλου 33, Αθήνα, Map
Ώρα: 21:00

23
Τρίτη 2024-04-23

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Map
Ώρα: 17:00 (Athens)

24
Τετάρτη 2024-04-24

Χώρος: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Map
Ώρα: 19:00

×
×

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα