Home | Print or Save as PDF | Save as WORD | Save as HTML

Scholarships 2021/2022 at the Swedish Institute at Athens

2020-11-30


Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och nydisputerade doktorer (de senaste tre åren). Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet ett kalenderhalvår.

Vid bedömningen av ansökningen läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökningen bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

Stipendietiden i Athen skall uppgå till minst 4 månader. I stipendiet ingår rätt till bostad på Institutet alternativt bidrag till boende utanför Institutet i högst 6 månader under andra halvåret 2021 (1 juli–31 december) eller första halvåret 2022 (1 januari–30 juni) efter överenskommelse med Institutets direktör. Stipendiebeloppet är 40 200 kr för fyra månaders vistelse och kan ökas med 1 600 kr för varje ytterligare vecka upp till högst 45 000 kr.

Stipendiaten förväntas aktivt delta i Institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på Institutet och, efter överenskommelse, i begränsad utsträckning, vara direktören behjälplig med skilda arbetsuppgifter vid Institutet. Härvid bör stipendiatens egna studieuppgifter i möjligaste mån tillgodoses.

Sökande skall i ansökan bifoga:

  1. Redogörelse för hela forskningsprojektet/ avhandlingsarbetet inkluderande syfte, frågeställningar, metod, materialbeskrivning samt arbetsplan inklusive Ange även i förekommande fall handledare (max. 3 sidor).
  2. Detaljerad forskningsplan för stipendietiden (max. 2 sidor).
  3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (max. 1 sida).
  4. Curriculum

I ansökan skall uppges om stipendium sökes för höst- eller vårterminen samt hur länge den sökande avser vara i Athen.

Den utskrivna ansökan ställs till styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Jenni Hjohlman tillhanda senast den 15 januari 2021.

Ansökan skall skickas via e-post som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Jenni Hjohlman: jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se

Mottagen ansökan bekräftas via e-post. Stockholm 2020-11-27


Printed: 2024-07-16
From the web page: Swedish Institute at Athens
https://www.sia.gr/en/sx_PrintPage.php?tid=412