Home | Print or Save as PDF | Save as WORD | Save as HTML

Scholarships 2018/2019

2017-12-13


FORSKNINGSSTIPENDIER 2018/2019 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Sökande skall ha anknytning till svensk universitetsmiljö. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och nydisputerade doktorer (de senaste tre åren). Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet ett kalenderhalvår.

Vid bedömningen av ansökningen läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökningen bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

Stipendietiden i Athen skall uppgå till minst 4 månader. I stipendiet ingår rätt till bostad på institutet alternativt bidrag till boende utanför institutet i högst 6 månader under andra halvåret 2018 (1 juli-31 december) eller första halvåret 2019 (1 januari-30 juni) efter överenskommelse med institutets direktör. Stipendiebeloppet är 40 200 kr för fyra månaders vistelse och kan ökas med 1 600 kr för varje ytterligare vecka upp till högst 45 000 kr.

Stipendiaten förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på institutet och, efter överenskommelse, i begränsad utsträckning, vara direktören behjälplig med skilda arbetsuppgifter vid institutet. Härvid bör stipendiatens egna studieuppgifter i möjligaste mån tillgodoses.

Sökande skall i tre exemplar bifoga:

  1. Redogörelse för hela forskningsprojektet/avhandlingsarbetet inkluderande syfte, frågeställningar, metod, materialbeskrivning samt arbetsplan inklusive tidsramar. Ange även i förekommande fall handledare (max. 3 sidor).
  2. Detaljerad forskningsplan för stipendietiden (max. 2 sidor).
  3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (max. 1 sida).
  4. Curriculum vitae.

I ansökan skall uppges om stipendium sökes för höst- eller vårterminen samt hur länge den sökande avser vara i Athen.

Den utskrivna ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 15 januari 2018 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se

Uppsala 2017-12-06

MINDRE FORSKNINGSSTIPENDIER 2018/2019 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två nyinstiftade mindre forskningsstipendier för höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och disputerade doktorer. Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet.

Vid bedömningen av ansökan läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökan bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

Stipendietiden i Athen skall uppgå till en månad. I stipendiet ingår rätt till bostad på institutet. Stipendiebeloppet är 20 000 kr.
Stipendiaten förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på institutet efter överenskommelse.

Sökande skall i ansökan bifoga:

  1. Redogörelse för forskningsprojektet inkluderande syfte, frågeställningar, metod och materialbeskrivning. Ange även i förekommande fall handledare (max. 2 sidor).
  2. Forskningsplan för stipendietiden (max. 1 sidor).
  3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (max. 1 sida).
  4. Curriculum vitae.

I ansökan skall uppges önskad tidpunkt för vistelsen. Önskan kan i viss mån behöva anpassas efter rumstillgänglighet.

Den utskrivna ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 15 januari 2018 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se

Uppsala 2017-12-06


Printed: 2024-06-17
From the web page: Swedish Institute at Athens
https://www.sia.gr/en/sx_PrintPage.php?tid=126