Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext

Ann-Louise Schallin, Professor i antikens kultur och samhällsliv, Stockholms universitet

2021-04-19


I fokus för forskningsuppgiften ligger det koroplastiska materialet från sen bronsålder från de svenska utgrävningarna i Asine på 1920-talet. Materialet består av små figuriner av terrakotta som oftast föreställer människor och djur, men miniatyrer av möbler och båtar förkommer också. Figurinerna förekommer i olika arkeologiska kontexter, men är kopplade till bronsålderns kultritualer och speglar föreställningar om sociala, ekonomiska och ideologiska förhållanden. Uppsättningen av terrakottafiguriner på en plats ger också en bild av den lokala identiteten och självrepresentationen.  I mitt projekt jämför jag uppsättningen av figuriner från Asine med samma typ av material, främst från de svenska utgrävningsplatserna Berbati, Dendra, Khania och Midea, men också från andra plaster i Grekland. Materialet från de svenska utgrävningarna utgör viktiga pusselbitar i det arkeologiska tolkningsarbetet och det är angeläget att tillgängliggöra det, inte minst för att det är centralt för förståelsen av den sena bronsåldern. När det finns möjlighet genomför jag vissa moment av min studie i Grekland, dels för primärdokumentationen av fynden som ska publiceras, men också för att kunna studera jämförelsematerial i olika museers utställningar och i studiesamlingar.

Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Riksbankens Jubileumsfond.


Utskriven: 2024-04-19
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=482&export=html