Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Sårbarhet och motståndskraft bland assyriska och yezidiska flyktingar i transitsammanhang

Naures Atto, Senior Research Associate Uppsala University

2021-04-02


Mitt mål under tiden som gästforskare på Svenska institutet i Aten är att genom etnografisk forskningsdesign och arkivforskning undersöka sårbarhets- och motståndskraftsstrategier bland assyriska och yezidiska flyktingar i skilda transitförhållanden i Grekland. Till dags datum har inga specifika studier genomförts bland dessa grupper i Grekland. Denna studie kommer därför att bidra till en fördjupad förståelse av hur dessa populationer upplever sårbarhet i ett transitförhållande samt hur de bygger upp sin motståndskraft i olika sociokulturella miljöer. Dessutom kommer denna forskningsmöjlighet att fördjupa min tidigare och nu pågående forskning bland samma grupper i olika europeiska länder (Sverige, Tyskland och Storbritannien). Jag har valt att arbeta med dessa grupper med målet att på en teoretisk nivå utveckla en jämförande typologi mellan begreppen sårbarhet och motståndskraft. Min studie i Aten inkluderar cirka 20 djupintervjuer med flyktingar, 5 intervjuer med intressenter (icke-statliga organisationer och samhällsorganisationer som arbetar med de berörda grupperna) samt arkivforskning. Forskningen kommer att stödjas av flera effektrelaterade aktiviteter riktade till en bredare publik, såsom ett seminarium/workshop, organisering av en digital konstutställning (konstverk av flyktingkonstnärer – utställning äger rum efter min tid i Aten) och en screening och diskussion av en dokumentär.

Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Riksbankens Jubileumsfond.

"My guardian" av Jelbert Karami


Utskriven: 2023-12-07
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=473