TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN, 2017

2015-12-15


TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som direktör för Institutet för en tid av tre år att tillträdas den 1 januari 2017. Förordnandet kan förlängas med tre år. Tjänstgöringen, som är reglerad av en särskild instruktion, är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse.

Enligt stadgarna är institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Arbetsuppgifter

Behörighetskrav

 1. Hög vetenskaplig kompetens i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande ämne från ett utländskt lärosäte (doktorsexamen samt ytterligare vetenskaplig meritering)
 2. Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet
 3. God förtrogenhet med svensk högskoleutbildning och forskning
 4. Kunskaper i nygrekiska
 5. Den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl
 6. Svenskt medborgarskap

Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet, samt förmåga till samarbete. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare på adress michael.lindblom[at]antiken.uu[dot]se senast den 31 januari 2016.

Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

 1. Kortfattad skriftlig redogörelse (max 6 sidor) för:
  1. vetenskapliga verksamhet och skicklighet
  2. pedagogiska verksamhet och skicklighet
  3. administrativa verksamhet och skicklighet
 1. Styrkt meritförteckning inkluderande studier och relevanta anställningar
 2. Handlingar som styrker pedagogisk, administrativ och annan för tjänsten relevant skicklighet.
 3. Förteckning över de fem (5) viktigaste publicerade arbeten som den sökande önskar åberopa.

De i ansökan fem åberopade skrifterna skall inte inlämnas tillsammans med ansökan. Efter beslut om två externa granskare kommer styrelsens sekreterare i slutet av februari 2016 att meddela de sökande vart de skall sända två identiska och väl emballerade paket med skrifter.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Styrelsens sekreterare, docent Michael Lindblom, tel. 0709-42 92 34; michael.lindblom[at]antiken.su[dot]se

Den 15 december 2015


Utskriven: 2024-07-14
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=354&export=word