Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

MINDRE FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

2018-12-05


Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings- stipendier för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och disputerade doktorer.

Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet.

Vid bedömningen av ansökan läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökan bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den

sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

Stipendietiden i Athen skall uppgå till en månad. I stipendiet ingår rätt till bostad på institutet. Stipendiebeloppet är 20 000 kr.

Stipendiaten förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på institutet efter överenskommelse. 

Sökande skall i ansökan bifoga:

  1. Redogörelse för forskningsprojektet inkluderandesyfte, frågeställningar, metod och materialbeskrivning. Ange även i förekommande fall handledare (max. 2 sidor).
  2. Forskningsplan för stipendietiden (m 1 sidor).
  3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (m 1 sida).
  4. Curriculum vita

I ansökan skall uppges önskad tidpunkt för vistelsen. Önskan kan i viss mån behöva anpassas efter rumstillgänglighet.

Den utskrivna ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 14 januari 2019 under adress:

Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se

Uppsala 2018-11-27


Utskriven: 2024-06-22
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=157