el sv

A day for the Swedish Institutes in the Mediterranean

On Saturday the 28th of November the Friends’ Associations of the Swedish Institutes at Athens, Rome and Istanbul organized an event at the Institute of Italian Culture in Stockholm in order to highlight the importance of continuous state funding for the institutes.

Among the speakers was the Swedish Minister for Higher Education, Helene Hellmark Knutsson. The Swedish Institute at Athens was represented by its director, Arto Penttinen, and assistant director, Jenny Wallensten.

The Swedish Institute’s director, Arto Penttinen, with the Swedish Minister for Higher Education, Helene Hellmark Knutsson. Photo by Susanne Berndt Ersöz

Position as Director of the Swedish Institute at Athens

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som direktör för Institutet för en tid av tre år att tillträdas den 1 januari 2017. Förordnandet kan förlängas med tre år. Tjänstgöringen, som är reglerad av en särskild instruktion, är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse.

Enligt stadgarna är institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Arbetsuppgifter

 • att inom ramen för av styrelsen fastställd verksamhetsplan och budget leda institutets verksamhet. Däri ingår övergripande ansvar för institutets alla verksamhetsområden, forskning, utbildning, kultur och information.
 • att själv bedriva vetenskaplig forskning och bistå annan forskning vid institutet.
 • att själv medverka i undervisning vid institutet.
 • att tillsammans med föreståndarna för de övriga nordiska instituten i Athen ansvara för verksamheten vid Nordiska Biblioteket i Athen.
 • att ha övergripande ansvar för institutets administration och personal samt för underhållet av institutets fastigheter i Athen och Kavalla.
 • att företräda institutet i internationella och andra organisationer i Athen, vars verksamhet berör institutets verksamhetsområden
 • att upprätthålla kontakterna med svenska forskningsinstitut i Medelhavsområdet och Svenska ambassaden i Athen.
 • att upprätthålla kontakterna med berörda svenska universitetsinstitutioner/avdelningar.
 • att biträda personer, som är inskrivna vid institutet, i fråga om kontakter med myndigheter, bibliotek och museer.
 • att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
 • att medverka i utarbetande av underlag för styrelsens arbete, framför allt i fråga om verksamhetsplan, budget, årsredovisning och framställning om anslag.
 • Behörighetskrav

  1. Hög vetenskaplig kompetens i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande ämne från ett utländskt lärosäte (doktorsexamen samt ytterligare vetenskaplig meritering)
  2. Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet
  3. God förtrogenhet med svensk högskoleutbildning och forskning
  4. Kunskaper i nygrekiska
  5. Den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl
  6. Svenskt medborgarskap

  Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet, samt förmåga till samarbete. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

  Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare på adress michael.lindblom[at]antiken.uu[dot]se senast den 31 januari 2016.

  Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

  1. Kortfattad skriftlig redogörelse (max 6 sidor) för:
   1. vetenskapliga verksamhet och skicklighet
   2. pedagogiska verksamhet och skicklighet
   3. administrativa verksamhet och skicklighet
  1. Styrkt meritförteckning inkluderande studier och relevanta anställningar
  2. Handlingar som styrker pedagogisk, administrativ och annan för tjänsten relevant skicklighet.
  3. Förteckning över de fem (5) viktigaste publicerade arbeten som den sökande önskar åberopa.

  De i ansökan fem åberopade skrifterna skall inte inlämnas tillsammans med ansökan. Efter beslut om två externa granskare kommer styrelsens sekreterare i slutet av februari 2016 att meddela de sökande vart de skall sända två identiska och väl emballerade paket med skrifter.

  Upplysningar om tjänsten lämnas av
  Styrelsens sekreterare, docent Michael Lindblom, tel. 0709-42 92 34; michael.lindblom[at]antiken.su[dot]se

  Den 15 december 2015

  Research grants 2016/2017

  FORSKNINGSSTIPENDIER 2016/2017 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

  Styrelsen för Svenska Institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets forskningsstipendier för höstterminen 2016 och vårterminen 2017. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Sökande skall ha anknytning till svensk universitetsmiljö. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

  Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och nydisputerade doktorer (de senaste tre åren). Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet ett kalenderhalvår.

  Vid bedömningen av ansökningen läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökningen bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

  Stipendietiden i Athen skall uppgå till minst 4 månader. I stipendiet ingår rätt till bostad på institutet alternativt bidrag till boende utanför institutet i högst 6 månader under andra halvåret 2016 (1 juli-31 december) eller första halvåret 2017 (1 januari-30 juni) efter överenskommelse med institutets direktör. Stipendiebeloppet är 40 200 kr för fyra månaders vistelse och kan ökas med 1 600 kr för varje ytterligare vecka upp till högst 45 000 kr.

  Stipendiaten förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på institutet och, efter överenskommelse, i begränsad utsträckning, vara direktören behjälplig med skilda arbetsuppgifter vid institutet. Härvid bör stipendiatens egna studieuppgifter i möjligaste mån tillgodoses.

  Sökande skall i tre exemplar bifoga:

  1. Redogörelse för hela forskningsprojektet/avhandlingsarbetet inkluderade syfte, frågeställningar, metod, materialbeskrivning samt arbetsplan inklusive      tidsramar. Ange även i förekommande fall handledare (max. 3 sidor).
  2. Detaljerad forskningsplan för stipendietiden (max. 2 sidor).
  3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (max. 1 sida).
  4. Curriculum vitae.

  I ansökan skall uppges om stipendium sökes för höst- eller vårterminen samt hur länge den sökande avser vara i Athen.

  Ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 11 januari 2016 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

  Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom[at]antiken.uu.se

  Uppsala 2015-11-24

  Text Archives

  Texts from Month December 2015

  Recent by Category

  Institute News

  Research

  Education

  Cultural Events

  Publications

  Alternative Archives

  Archeological Projects

  Authors

  Text Calendar

  We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

  Accept cookies Find out more