el sv

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2018

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som biträdande direktör vid Institutet för en tid av två år att tillträdas den 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse. Förordnandet kan förlängas med två år under förutsättning att den som innehar tjänsten inte förordnats på den vid ett tidigare tillfälle. Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår forskning, administration och undervisning. Lön efter överenskommelse.

Position as Editor at the Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome

Redaktör för publiceringsverksamheten vid Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom

BAKGRUND

Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad och välkänd publiceringsverksamhet som omfattar tidskriften Opuscula samt utgivning av konferensvolymer, publikationer från arkeologiska projekt och monografier. Alla publicerade alster genomgår internationell peer review.

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2016

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som biträdande direktör vid Institutet för en tid av två år att tillträdas den 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse. Förordnandet kan förlängas med två år under förutsättning att den som innehar tjänsten inte förordnats på den vid ett tidigare tillfälle. Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår forskning, administration och undervisning. Lön efter överenskommelse.

Institutet kan, om så önskas, ansöka om ett s.k. utsändningsintyg åt tjänsteinnehavaren, vilket innebär att anställningen sker i Sverige och i enlighet med svenskt reglemente. Om ett sådant intyg inte beviljas, kommer anställningen att ske i Grekland i enlighet med de regler som gäller där.

Arbetsuppgifter

 • utföra egen forskning som faller inom ramen för institutets verksamhet.
 • ansvara för institutets biblioteksärenden, inklusive budgetansvar, nyanskaffningar av böcker samt att hålla i kontakterna med de forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands som institutet byter publikationer med.
 • vara direktören behjälplig med att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
 • vara direktören behjälplig med att planera och genomföra kurser tillsammans med övrig personal vid institutet.
 • ta initiativ till och aktivt delta i arrangemang som faller inom ramen för institutets uppdrag
 • Behörighetskrav

  Doktorsexamen i ett ämne som speglar institutets verksamhet. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

  Bedömningsgrunder

  Vid tillsättning av tjänsten fästes stor vikt vid sökandens plan för forskning vid institutet och utvecklingen av dess verksamhet. Vidare bedöms till lika delar den redovisade graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet. Kunskaper i nygrekiska är en betydande merit men inte en förutsättning för att erhålla tjänsten. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

  Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare på adress michael.lindblom[at]antiken.uu[dot]se senast den 15 april 2016.

  Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

 • Redogörelse över planerad forskning och utveckling av institutets verksamhet (max 3 sidor).
 • Redogörelse för sökandens vetenskapliga, pedagogiska och administrativa verksamhet och skicklighet (max 3 sidor).
 • CV inklusive fullständig förteckning över vetenskapliga arbeten och övriga publicerade skrifter.
 • Eventuella övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
 • På anmodan skall högst fem av de vetenskapliga och övriga skrifter som sökanden önskar åberopa skickas till styrelsens sekreterare.

  Upplysningar om tjänsten lämnas av
  Institutets direktör, Arto Penttinen, tel. +30-210-9232102, arto.penttinen[at]sia[dot]gr
  Styrelsens sekreterare, docent Michael Lindblom, tel. 018-4717553, michael.lindblom[at]antiken.su[dot]se

  2016-03-07

  Position as Director of the Swedish Institute at Athens

  TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

  Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som direktör för Institutet för en tid av tre år att tillträdas den 1 januari 2017. Förordnandet kan förlängas med tre år. Tjänstgöringen, som är reglerad av en särskild instruktion, är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse.

  Enligt stadgarna är institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

  Arbetsuppgifter

 • att inom ramen för av styrelsen fastställd verksamhetsplan och budget leda institutets verksamhet. Däri ingår övergripande ansvar för institutets alla verksamhetsområden, forskning, utbildning, kultur och information.
 • att själv bedriva vetenskaplig forskning och bistå annan forskning vid institutet.
 • att själv medverka i undervisning vid institutet.
 • att tillsammans med föreståndarna för de övriga nordiska instituten i Athen ansvara för verksamheten vid Nordiska Biblioteket i Athen.
 • att ha övergripande ansvar för institutets administration och personal samt för underhållet av institutets fastigheter i Athen och Kavalla.
 • att företräda institutet i internationella och andra organisationer i Athen, vars verksamhet berör institutets verksamhetsområden
 • att upprätthålla kontakterna med svenska forskningsinstitut i Medelhavsområdet och Svenska ambassaden i Athen.
 • att upprätthålla kontakterna med berörda svenska universitetsinstitutioner/avdelningar.
 • att biträda personer, som är inskrivna vid institutet, i fråga om kontakter med myndigheter, bibliotek och museer.
 • att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
 • att medverka i utarbetande av underlag för styrelsens arbete, framför allt i fråga om verksamhetsplan, budget, årsredovisning och framställning om anslag.
 • Behörighetskrav

  1. Hög vetenskaplig kompetens i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande ämne från ett utländskt lärosäte (doktorsexamen samt ytterligare vetenskaplig meritering)
  2. Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet
  3. God förtrogenhet med svensk högskoleutbildning och forskning
  4. Kunskaper i nygrekiska
  5. Den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl
  6. Svenskt medborgarskap

  Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet, samt förmåga till samarbete. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

  Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare på adress michael.lindblom[at]antiken.uu[dot]se senast den 31 januari 2016.

  Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

  1. Kortfattad skriftlig redogörelse (max 6 sidor) för:
   1. vetenskapliga verksamhet och skicklighet
   2. pedagogiska verksamhet och skicklighet
   3. administrativa verksamhet och skicklighet
  1. Styrkt meritförteckning inkluderande studier och relevanta anställningar
  2. Handlingar som styrker pedagogisk, administrativ och annan för tjänsten relevant skicklighet.
  3. Förteckning över de fem (5) viktigaste publicerade arbeten som den sökande önskar åberopa.

  De i ansökan fem åberopade skrifterna skall inte inlämnas tillsammans med ansökan. Efter beslut om två externa granskare kommer styrelsens sekreterare i slutet av februari 2016 att meddela de sökande vart de skall sända två identiska och väl emballerade paket med skrifter.

  Upplysningar om tjänsten lämnas av
  Styrelsens sekreterare, docent Michael Lindblom, tel. 0709-42 92 34; michael.lindblom[at]antiken.su[dot]se

  Den 15 december 2015

  Text Archives

  Institute News/ Positions

  Recent by Category

  Institute News

  Research

  Education

  Cultural Events

  Publications

  Alternative Archives

  Archeological Projects

  Authors

  Text Calendar

  We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

  Accept cookies Find out more