el sv

Mass graves in Faliron Delta

In April news of sensational findings in Faliron Delta, where a new opera house and a national library are being constructed by the Stavros Niarchos Foundation, hit newspapers and TV channels both in Greece and abroad. Mass graves containing the bodies of more than 80 executed, mostly young males were found, and there is some likelihood that the victims are those who supported the coup attempt of Cylon in the 630s BC.

A day for the Swedish Institutes in the Mediterranean

On Saturday the 28th of November the Friends’ Associations of the Swedish Institutes at Athens, Rome and Istanbul organized an event at the Institute of Italian Culture in Stockholm in order to highlight the importance of continuous state funding for the institutes.

Among the speakers was the Swedish Minister for Higher Education, Helene Hellmark Knutsson. The Swedish Institute at Athens was represented by its director, Arto Penttinen, and assistant director, Jenny Wallensten.

The Swedish Institute’s director, Arto Penttinen, with the Swedish Minister for Higher Education, Helene Hellmark Knutsson. Photo by Susanne Berndt Ersöz

Research grants 2016/2017

FORSKNINGSSTIPENDIER 2016/2017 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska Institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets forskningsstipendier för höstterminen 2016 och vårterminen 2017. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Sökande skall ha anknytning till svensk universitetsmiljö. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och nydisputerade doktorer (de senaste tre åren). Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet ett kalenderhalvår.

Vid bedömningen av ansökningen läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökningen bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

Stipendietiden i Athen skall uppgå till minst 4 månader. I stipendiet ingår rätt till bostad på institutet alternativt bidrag till boende utanför institutet i högst 6 månader under andra halvåret 2016 (1 juli-31 december) eller första halvåret 2017 (1 januari-30 juni) efter överenskommelse med institutets direktör. Stipendiebeloppet är 40 200 kr för fyra månaders vistelse och kan ökas med 1 600 kr för varje ytterligare vecka upp till högst 45 000 kr.

Stipendiaten förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på institutet och, efter överenskommelse, i begränsad utsträckning, vara direktören behjälplig med skilda arbetsuppgifter vid institutet. Härvid bör stipendiatens egna studieuppgifter i möjligaste mån tillgodoses.

Sökande skall i tre exemplar bifoga:

  1. Redogörelse för hela forskningsprojektet/avhandlingsarbetet inkluderade syfte, frågeställningar, metod, materialbeskrivning samt arbetsplan inklusive      tidsramar. Ange även i förekommande fall handledare (max. 3 sidor).
  2. Detaljerad forskningsplan för stipendietiden (max. 2 sidor).
  3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (max. 1 sida).
  4. Curriculum vitae.

I ansökan skall uppges om stipendium sökes för höst- eller vårterminen samt hur länge den sökande avser vara i Athen.

Ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 11 januari 2016 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom[at]antiken.uu.se

Uppsala 2015-11-24

The Importance of the Mediterranean Research Institutes for the the Humanities in Sweden

Director Arto Penttinen presenting the work of the Swedish Institute
Director Arto Penttinen presenting the work of the Swedish Institute

On September 3, representatives of the three Swedish research institutes in Athens, Istanbul and Rome presented and discussed their activities and visions at the seminar The Importance of the Mediterranean Research Institutes for the the Humanities in Sweden. The seminar, successfully arranged by the Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation at Engelsberg Manor in the Västmanland region, attracted an audience consisting of politicians, journalists and representatives of the cultural sector for a day of stimulating discussion. Director Arto Penttinen, Assistant Director Jenny Wallensten and the Vice President of the Board of the Institute, Prof. Gunnel Ekroth, spoke on behalf on the Swedish Institute at Athens.

All texts in archive: 23

Text Archives

Institute News/ Announcements

All texts in archive: 23

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Archeological Projects

Authors

Text Calendar

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more