el sv

Seasonʼs Greetings

Published: 20/12/2018

The Director and the staff of the Swedish Institute at Athens wish you a...


God Jul och Gott Nytt År

Merry Christmas and a
Happy New Year

Kαλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

STIPENDIUM TILL JIMMIE HEMSTRÖMS MINNE VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Published: 05/12/2018

Jimmie Hemström, student vid Stockholms och Uppsala universitet och återkommande deltagare i Svenska institutets i Athen kurser och utgrävningar, lämnade oss i februari 2018, alldeles för tidigt. För att hedra en uppskattad student, kollega och vän startades en insamling i hans namn, tänkt att skapa stipendier för studenter som vill bedriva studier i Grekland. Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre resestipendier till Jimmie Hemströms minne att användas under 2019.

Studenter och forskarstuderande vid svenska universitet samt svenska studenter och forskarstuderande vid utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans. Stipendierna tillfaller i första hand grundut- bildningsstudenter och i andra hand doktorander. Arbete i fält eller museisamlingar premieras framför biblioteksarbete.

Varje stipendium uppgår till 12 000 kr och är tänkt att täcka resor och uppehälle. Om fältarbetet ligger i Athen med omnejd erbjuds stipendiaten även boende på Svenska institutet i Athen i mån av plats.

Stipendiaten förväntas hålla direktören underrättad om arbetets framskridande samt efter genomfört arbete författa en kort artikel till tidskriften Hellenika

Sökande skall i ansökan bifoga:

 1. Redogörelse för projektet (m 1 sida).
 2. Forskningsplan för stipendietiden (max. 1 sida).
 3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (m 1 sida).
 4. Curriculum vitae (m 2 sidor).

I ansökan skall uppges önskad tidpunkt för vistelsen. Önskan kan i viss mån behöva anpassas efter rumstillgänglighet. 

Den utskrivna ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 14 januari 2019 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se

Uppsala 2018-11-27

Bifogad fil: Utlysning .pdf

MINDRE FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Published: 05/12/2018

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings- stipendier för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och disputerade doktorer. Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet.

Vid bedömningen av ansökan läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökan bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

Stipendietiden i Athen skall uppgå till en månad. I stipendiet ingår rätt till bostad på institutet. Stipendiebeloppet är 20 000 kr.

Stipendiaten förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på institutet efter överenskommelse.

Sökande skall i ansökan bifoga:

 1. Redogörelse för forskningsprojektet inkluderande syfte, frågeställningar, metod och materialbeskrivning. Ange även i förekommande fall handledare (max. 2 sidor).
 2. Forskningsplan för stipendietiden (m 1 sidor).
 3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (m 1 sida).
 4. Curriculum vita

I ansökan skall uppges önskad tidpunkt för vistelsen. Önskan kan i viss mån behöva anpassas efter rumstillgänglighet.

Den utskrivna ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 14 januari 2019 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se

Uppsala 2018-11-27

Bifogad fil: Utlysning .pdf

STORA FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Published: 05/12/2018

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och nydisputerade doktorer (de senaste tre åren). Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den som redan innehaft stipendiet ett kalenderhalvår.

Vid bedömningen av ansökningen läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen och dess genomförbarhet. Ansökningen bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.

Stipendietiden i Athen skall uppgå till minst 4 månader. I stipendiet ingår rätt till bostad på institutet alternativt bidrag till boende utanför institutet i högst 6 månader under andra halvåret 2019 (1 juli-31 december) eller första halvåret 2020 (1 januari-30 juni) efter överenskommelse med institutets direktör. Stipendiebeloppet är 40 200 kr för fyra månaders vistelse och kan ökas med 1 600 kr för varje ytterligare vecka upp till högst 45 000 kr.

Stipendiaten förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla direktören underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på institutet och, efter överenskommelse, i begränsad utsträckning, vara direktören behjälplig med skilda arbetsuppgifter vid institutet. Härvid bör stipendiatens egna studieuppgifter i möjligaste mån tillgodoses.

Sökande skall i ansökan bifoga:

 1. Redogörelse för hela forskningsprojektet/avhandlingsarbetet inkluderande syfte, frågeställningar, metod, materialbeskrivning samt arbetsplan inklusive tidsramar. Ange även i förekommande fall handledare (max. 3 sidor).
 2. Detaljerad forskningsplan för stipendietiden (m 2 sidor).
 3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (m 1 sida).
 4. Curriculum vita

I ansökan skall uppges om stipendium sökes för höst- eller vårterminen samt hur länge den sökande avser vara i Athen.

Den utskrivna ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 14 januari 2019 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se

Uppsala 2018-11-27

Bifogad fil: Utlysning .pdf

Stipendium för forskning I Grekland

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 SEK till forskare som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

Research grants 2018/2019

Utlysning av stora forskningstipendiet 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

NYTT: Ultysning av två mindre forskninsstipendier 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

Research grants 2017/2018

FORSKNINGSSTIPENDIER 2017/2018 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets forskningsstipendier för höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland.

All texts in archive: 23

Text Archives

Institute News/ Announcements

All texts in archive: 23

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Archeological Projects

Authors

Text Calendar

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more