Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Athens Greek Religion Seminar

Susan Deacy: ”‘I danced myself right out the womb’: Athena, dance and movement in ancient Greek religion”

2024-03-14


Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Susan Deacy, Πανεπιστήμιο του Roehampton, με τί­τλο

‘I danced myself right out the womb’: Athena, dance and movement in ancient Greek religion.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, ώρα 5.00 μμ.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

Συνημμένα αρχεία: Flyer, Abstract

Δηλώστε συμμετοχή εδώ


Εκτύπωση στις: 2024-06-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=959