Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Athens Greek Religion Seminar

Vinciane Pirenne-Delforge & Gabriella Pironti: ”Rethinking Greek goddesses: From Aphrodite to Hera”

2023-06-12


Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη των Vinciane Pirenne-DelforgeΚολλέγιο της Γαλλίας, και Gabriella Pironti, École Pratique des Hautes Études, με τί­τλο

Rethinking Greek goddesses: From Aphrodite to Hera.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, ώρα 5.00 μμ.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

Συνημμένα αρχεία: flyer, περίληψη

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Andrea Appiani, Venus fastens the girdle for Juno, ca. 1811. Private collection.


Εκτύπωση στις: 2024-06-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=835