Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Ετήσια συνέλευση 2023

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, 7.00 μ.μ.

2023-03-09


Οι ετή­σιες συ­νε­λεύ­σεις του Ινστι­τού­του πε­ρι­λαμ­βά­νουν την πα­ρου­σί­α­ση του απο­λο­γι­σμού των τε­λευ­ταί­ων ερευ­νών απο τη Διευ­θύ­ντρια, ακο­λου­θού­με­νη από μια διά­λε­ξη που εστιά­ζει στην τρέ­χου­σα σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γι­κή έρευ­να με επί­κε­ντρο τους αρ­χαί­ους πο­λι­τι­σμούς της Μεσο­γεί­ου.

Ετήσια συνέλευση 2023

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, 7.00 μ.μ.
Αμφι­θέ­α­τρο "Δημήτριος Παντερμαλής", Μου­σείο Ακρό­πο­λης, Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του 15

Χαιρετισμός
Α.E. Johan Borgstam, Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα

Το έργο του Σου­η­δι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών κατά το έτος 2022
Δρ. Jenny Wallensten, Διευθύντρια 

Not a knot but a puzzle. The wall paintings from Gordion
Διάλεξη της Δρος Susanne Berndt, Πανεπιστήμιο Λουντ 

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Σουηδικό Ινστιτούτο, Μητσαίων 9.

Π.Α. στο swedinst@sia.gr έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

Επισυναπτόμενα αρχεία: Πρόσκληση


Εκτύπωση στις: 2024-06-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=784