Αρχή | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

“Orient and Occident”, 1922. Excavations at Asine and a Swedish Institute – Athens, Constantinople, Rome, Smyrna?

Διάλεξη του Frederick Whitling

2022-06-16


Σας προσκαλούμε στη διάλεξη του Frederick Whitling, Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, με τίτλο 

“Orient and Occident”, 1922. Excavations at Asine and a Swedish Institute – Athens, Constantinople, Rome, Smyrna?

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, ώρα 7.00 μμ.

Για τη συμ­με­το­χή εν­δια­φε­ρο­μέ­νων με φυ­σι­κή πα­ρου­σία και την απο­στο­λή του συν­δέ­σμου εγ­γρα­φής για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, μπορείτε να απευθυνθείτε στο swedinst@sia.gr.

Συνημμένα αρχεία: Flyer, Abstract

The Swedish Excavation Team at Asine, Autumn 1922. Axel W. Perssons bildsamling, Uppsala.


Εκτύπωση στις: 2022-12-08
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=690