Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Athens Greek Religion Seminar

Μαρία Σπαθή: "Who was the Deity worshiped? Revisiting a Sanctuary on Messenian Mount Ithome"

2022-01-09


Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Μαρίας Σπαθή, Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, με τί­τλο Who was the Deity worshiped? Revisiting a Sanctuary on Messenian Mount Ithome.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, ώρα 5.00 μμ.

Δηλώ­στε συμ­με­το­χή στέλ­νο­ντας e-mail στο swedinst@sia.gr προ­κει­μέ­νου να λά­βε­τε σύν­δε­σμο για την εγ­γρα­φή σας.   

Συνημμένα αρχεία: φυλλάδιο σεμιναρίου, περίληψη


Εκτύπωση στις: 2024-04-19
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=617