Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Ετήσια συνέλευση 2018

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 7.00 μ.μ.

2018-03-07


Οι ετή­σιες συνελεύσεις πραγ­μα­το­ποιού­νται συ­νή­θως την άνοι­ξη και από το 2010 λαμ­βά­νουν χώρα στο αμ­φι­θέ­α­τρο του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης. Το πρό­γραμ­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει την πα­ρου­σί­α­ση του απο­λο­γι­σμού των τε­λευ­ταί­ων ερευ­νών εκ μέ­ρους της Διευ­θύ­ντριας, ακο­λου­θού­με­νη από μια διά­λε­ξη που εστιά­ζει στην τρέ­χου­σα σου­η­δι­κή αρ­χαιο­λο­γι­κή έρευ­να με επί­κε­ντρο τους αρ­χαί­ους πο­λι­τι­σμούς της Μεσο­γεί­ου.

Ετήσια συνέλευση 2018

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 7.00 μ.μ.
Αμφιθέατρο, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15

Το έργο του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών κατά το έτος 2017
Jenny Wallensten, Διευθύντρια

The Antikythera Shipwreck. New Investigations and Results.
Εισαγωγή από τη δρ Angeliki Simosi, Διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
Διάλεξη από τον δρ Brendan Foley, Πανεπιστήμιο Lund, επικεφαλής του προγράμματος «Επιστροφή στα Αντικύθηρα»

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Συνημμένο αρχείο: Πρόσκληση


Εκτύπωση στις: 2024-07-14
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=300