Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Athens Greek Religion Seminar

Jenifer Neils, ʼʼBulls and Rams for Erechtheus? Sacrificial Animals on the Parthenon Friezeʼʼ

2018-11-02


Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Jenifer Neils με τίτλο Bulls and Rams for Erechtheus? Sacrificial Animals on the Parthenon Frieze.

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, ώρα 3.00 μμ.

Η διά­λε­ξη θα γί­νει στην αγγλική γλώσσα. 

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Συνημμένα αρχεία: Φυλλάδιο σεμιναρίου, Περίληψη

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: Jenny Wallensten, jenny.wallensten[at]sia[dot]gr


Εκτύπωση στις: 2024-06-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=293