Αρχή | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

The Athens Greek Religion Seminar

Σταύρος Οικονομίδης & Νέλλη Σκουμή, ʼʼClay hands from the Cave of the Nymph Coroneia, in Boeotia. Gestures, rituals and the dynamics of symbolism of the handʼʼ

2019-10-07


Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη των Σταύρου Οικονομίδη, Πανεπιστήμιο Αρκαδίας, και Νέλλης ΣκουμήΕφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, με τίτλο Clay hands from the Cave of the Nymph Coroneia, in Boeotia. Gestures, rituals and the dynamics of symbolism of the hand.

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, ώρα 3.00 μμ.

Η διά­λε­ξη θα γί­νει στην αγγλική γλώσσα. 

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Συνημμένα αρχεία: Φυλλάδιο σεμιναρίου, Περίληψη

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: Jenny Wallensten, jenny.wallensten[at]sia[dot]gr


Εκτύπωση στις: 2022-08-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=269