Αρχή | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

The Athens Greek Religion Seminar

Ζέττα Θεωδοροπούλου, ʼʼThe sanctuaries at Sounion. What do the finds tell us?ʼʼ

2020-01-13


Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Ζέττας Θεοδωροπούλου με τίτλο The sanctuaries at Sounion. What do the finds tell us?

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, ώρα 3.00 μμ.

Η διά­λε­ξη θα γί­νει στα αγ­γλι­κά.

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Συνεμμένα αρχεία: Φυλλάδιο σεμιναρίου, Περίληψη

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: Jenny Wallensten, jenny.wallensten[at]sia[dot]gr


Εκτύπωση στις: 2021-10-23
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=253