Svenska institutet i Athen

Svenska institutets uppgift är att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Institutets uppgift i Grekland kan alltså uttryckas med tre ord:

Enligt grekisk lag är de utländska arkeologiska instituten i Grekland arkeologiska skolor, vilket för det första betyder, att instituten måste vara icke-vinstdrivande. För det andra förutsätts skolorna alltså vara arkeologiska forskningsinstitutioner. Detta visas ytterligare av att de sorterar under det grekiska Kulturministeriet, där en särskild avdelning handlägger de ärenden, som har med skolorna att göra. Det vi i Sverige menar med denna benämning och som exemplifieras med Goetheinstitutet och Franska institutet sorterar här under Utbildningsministeriet, då de i första hand förväntas bedriva utbildning i sina respektive språk i Grekland.

Mot privilegiet att få verka i Grekland krävs följande:

  • fasta lokaler i vilka verksamheten bedrivs;
  • en ledare för verksamheten med hög vetenskaplig arkeologisk skolning, som också är medborgare i det land hon/han representerar; våra stadgar kräver att chefen skall vara docentkompetent i ämnet antikens kultur och samhällsliv samt ha administrativ och pedagogisk skicklighet;
  • ett bibliotek;
  • en vetenskaplig tidskrift, där vi meddelar resultaten från i första hand de arkeologiska fältprojekt institutet bedriver, d v s samtliga fältprojekt, eftersom inget projekt kan drivas av en privatperson. Tillståndet är alltså institutets, men institutets styrelse delegerar projektledningen, som därefter tar hela det ekonomiska ansvaret för projektet.

Institutet har sitt säte i Stockholm och styrelsen består av en ordförande och högst elva andra ledmöter:

  • varje institution för antikens kultur och samhällsliv utser en representant;
  • institutionerna för grekiska språket utser en gemensam representant;
  • institutionerna i konstvetenskap utser en gemensam representant;
  • en representant utses av Svenska Klassikerförbundet;
  • en av Samarbetsnämnden för de klassiska institutionerna;
  • styrelsen utser ytterligare högst två representanter, som bör ha ekonomisk/och eller administrativ vana.

Statsbidrag finansierar drygt 90% av institutets ordinarie budget; resterande medel söks från privata stiftelser i Sverige. Forskning utöver den som finns inräknad i tjänsterna, utbildning utöver ordinarie arkeologiska kurs och den huvudsakliga kulturverksamheten finansieras med externa medel.

Kansliets adress:
Stiftelsen Svenska institutet i Athen
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Personal
Kristina Björksten-Jersenius 

Telefon: 08 - 662 19 40
Fax: 08 - 665 31 33
E-postadress: medelhavsinstituten@tele2.se

Stiftelsens ordförande: Torsten Kälvemark

Stiftelsens sekreterare: Michael Lindblom

Föreningen Atheninstitutets Vänner stödjer särskilt forskning och utbildning vid institutet. Varje år utdelar föreningen också stipendier åt studenter och forskare i ämnen, där vistelse i Grekland befrämjar denna forskning.

Member of EUNIC GreeceMember of EUNIC Greece